Aktualności

DWADZIEŚCIA DZIEWIĘĆ MILIARDÓW ZŁOTYCH NA EKOLOGICZNE PROJEKTY
2013-06-21
DWADZIEŚCIA DZIEWIĘĆ MILIARDÓW ZŁOTYCH NA EKOLOGICZNE PROJEKTY
 29 mld złotych, w ciągu 20 lat, na ponad 114 tysięcy zadań, m.in. z obszaru ochrony środowiska, edukacji ekologicznej, profilaktyki zdrowotnej, to najkrótsza statystyka działalności Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W tym roku obchodzą one jubileusz dwudziestolecia istnienia.

Wojewódzkie Fundusze, od początku powstania w 1993 roku, przekazały beneficjentom na realizację proekologicznych zadań prawie 29 miliardów złotych. Dofinansowały ponad 114 tysięcy zadań związanych m.in. z ochroną wód, gospodarką wodną, ochroną powietrza, ochroną ziemi i gospodarką odpadami, edukacją ekologiczną, ochroną przyrody i profilaktyką zdrowotną. Inwestycje te obejmują np. budowę oczyszczalni ścieków czy zakładów zagospodarowania odpadów. Dzięki tym przedsięwzięciom Polacy żyją w bardziej czystym i zdrowszym środowisku. Rozwija się również gospodarka.

Najważniejszym źródłem finansowania przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska w Polsce, nadzorowanym przez Ministerstwo Środowiska, jest Programu Infrastruktura i Środowisko.

- Od początku wdrażania Programu Infrastruktura i Środowisko podpisano ponad 700 umów o dofinansowanie. Czyli to jakby przez ostatnie 4 lata codziennie podpisywano 2 umowy. Na wszystkie inicjatywy prośrodowiskowe rozdysponowano już prawie 18,5 mld zł. Te fundusze są przeznaczone na inwestycje poprawiające stan środowiska, a przy tym komfort życia mieszkańców. Do najważniejszych działań należą: budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków, unowocześnianie zakładów zagospodarowania odpadów, budowa zakładów utylizacji i recyklingu odpadów, unowocześnienie zakładów przemysłowych – powiedziała w trakcie konferencji Aneta Wilmańska, wiceminister środowiska.

W ramach POIiŚ największe dofinansowanie przeznaczono do tej pory na realizację 238 projektów z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, dzięki którym we wszystkich regionach Polski wybudowanych zostanie ponad 12 tys. kilometrów kanalizacji sanitarnej. Na takie cele przeznaczono już prawie 11 mld zł.

Ponadto zakontraktowano prawie 4 mld zł na zrealizowanie 53 projektów z zakresu gospodarki odpadami i ochrony powierzchni ziemi, obejmujących budowę nowoczesnych i bezpiecznych dla środowiska zakładów przetwarzania odpadów.

W ostatnich latach 224 umów o dofinansowanie podpisano z przedsiębiorcami, którzy postanowili dostosować swoje firmy do wymogów ochrony środowiska, a tym samym sprawić, aby ich działalność nie szkodziła przyrodzie i ludziom. Dzięki tym inwestycjom firmy są w stanie zużywać mniej energii, surowców oraz wody, a emisja zanieczyszczeń znacznie się zmniejszyła. Na takie cele przeznaczono do tej pory ponad 1 mld zł dofinansowania.
Do bardzo ważnych inwestycji realizowanych w naszym kraju przy współudziale środków unijnych należy na pewno zaliczyć działania mające na celu minimalizację skutków negatywnych zjawisk naturalnych. W ramach Priorytetu III POIiŚ przeznaczono na takie cele łącznie ponad 2 mld zł (24 umowy o dofinansowanie).

Dzięki Programowi Infrastruktura i Środowisko udało się także dofinansować 163 projekty z zakresu edukacji ekologicznej i ochrony przyrody, na łączną kwotę wsparcia prawie 370 mln zł.

Nowa perspektywa finansowa

Równolegle z wdrażaniem obecnych projektów prowadzone są intensywne prace nad stworzeniem założeń nowej perspektywy na lata 2014-2020. - Kwoty na ochronę środowiska w nowym programie na lata 2014-2020 nie zostały jeszcze dokładnie określone. Wiemy już jednak, że znaczna część środków zostanie przeznaczona na działania adaptacyjne do zmian klimatu oraz te związane z przechodzeniem na gospodarkę niskoemisyjną – powiedziała wiceminister Wilmańska.

Program Region

W trakcie konferencji podsumowującej działalność Funduszy zostały także podpisane pierwsze trzy umowy pomiędzy NFOŚiGW a WFOŚiGW w Katowicach, Opolu i Białymstoku w ramach uruchomionego w tym roku programu Region. W najbliższym czasie zostanie zawartych jeszcze osiem kolejnych umów.

Celem programu, zgodnie z ustawą o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce, od tego roku obowiązują zmiany w prawie ochrony środowiska dotyczące opłat środowiskowych. Przedsiębiorcy do tej pory dwukrotnie w ciągu roku ponosili opłaty za korzystanie ze środowiska, teraz będą płacić raz w roku do 31 marca. Te opłaty w kolejnych latach będą musiały być wyrównane, ale w tym roku spowoduje to zmniejszenie wpływów do wszystkich Funduszy i do NFOŚiGW i do wojewódzkich. Region zapewni wypełnienie planów finansowych Funduszy i bezpieczną obsługę realizowanych zadań beneficjentów. Na realizację programu Region przeznaczono 500 mln zł.

Źródło: komunalny.pl
  • Lorem
  • Lorem2
  • Lorem3
  • Lorem4
  • Lorem5
  • Rohre Direct
  • Rury.com.pl
  • Eltrans