Aktualności

Dwudziestolecie WFOŚiGW w Olsztynie
2013-07-03
Dwudziestolecie WFOŚiGW w Olsztynie
WFOŚiGW w Olsztynie to sprawdzony partner zaangażowany w ochronę środowiska Warmii i Mazur


Wojewódzki Fundusz to wypróbowany partner nie tylko dla samorządów, ale także dla organizacji pozarządowych i przedsiębiorców. Dziś, w jubileusz 20-lecia istnienia, śmiało można stwierdzić, że współpraca i zaangażowanie w dążeniu do osiągnięcia wspólnego celu - poprawy stanu środowiska, przyniosły pożądane wyniki. Dzięki środkom krajowym i unijnym zbudowano w wielu miastach i wsiach kanalizacje, oczyszczalnie ścieków oraz kotłownie i instalacje grzewcze, a Fundusz szybko zyskał popularność oraz uznanie za solidność i rzetelność.

Efekt pierwszych 10 lat funkcjonowania tej instytucji w obecnych granicach województwa warmińsko-mazurskiego to suma działań sześciu Wojewódzkich Funduszy: w Toruniu, w Elblągu, w Olsztynie, w Suwałkach, w Ostrołęce i w Ciechanowie. W 1999 roku w wyniku reformy administracyjnej, kontynuatorem ich pracy został WFOŚiGW w Olsztynie. Od tego czasu na Warmii i Mazurach wiele się zmieniło. W okresie minionych 20 lat Wojewódzki Fundusz przeznaczył na działania związane z ochroną środowiska ponad 1, 74 mld zł. Dodatkowo jako Instytucja Wdrażająca i Pośrednicząca uczestniczył w przekazaniu ponad 736 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 i Programu Infrastruktura i Środowisko. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie zaangażowanie beneficjentów poszczególnych projektów. W przypadku działalności WFOŚiGW w Olsztynie, trudno wskazać pojedyncze inwestycje. To raczej programy i projekty systematycznie budowane przez naszych partnerów i wspierane ze środków Funduszu. Wśród nich można wymienić:
 • Masterplan dla Wielkich Jezior Mazurskich - czyli wieloletnie nakłady na realizację działań związanych z ochroną wód największego w kraju systemu jezior,
 • stworzenie systemu gospodarki odpadami na terenie województwa warmińsko-mazurskiego poprzez prace nad Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami oraz udział w realizacji budowy i rozbudowy systemu regionalnych instalacji,
 • wspieranie wykorzystania OZE na terenie województwa,
 • edukacja ekologiczna skierowana do dzieci, młodzieży oraz dorosłych na Warmii i Mazurach, m.in. poprzez stworzenie sieci Centrów Edukacji Ekologicznej,
 • ochrona róznorodności biologicznej, m.in. poprzez współpracę z parkami krajobrazowymi oraz organizacjami pozarządowymi.

Dzisiaj efekty wspólnej pracy na rzecz ochrony środowiska Warmii i Mazur widać wszędzie - od miasta po gminę, od przedszkola po uczelnie wyższe. Każdy krok w tym minionym dwudziestoleciu był ważny i przyniósł nowe, lepsze rozwiązania, których głównym założeniem była ochrona środowiska naturalnego Warmii i Mazur. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie profesjonalizm, szeroka wiedza, a także wypracowane przez lata działalności doświadczenie. Dziś Fundusz stanowi ważny mechanizm finansowy, który pozwala skutecznie realizować politykę ekologiczną państwa.

Misją Funduszu jest finansowe wspieranie przedsięwzięć służących ochronie środowiska i poszanowaniu jego wartości w oparciu o konstytucyjną zasadę zrównoważonego rozwoju, przy zachowaniu bezpieczeństwa ekologicznego kraju i realizacji programów ekologicznych. Dlatego też Wojewódzki Fundusz w Olsztynie stymuluje setki inwestycji na Warmii i Mazurach. Częściowe finansowanie działań związanych z ochroną środowiska, czy to w formie dotacji lub preferencyjnych pożyczek, wyzwalają inicjatywę do poszukiwania innych, uzupełniających źródeł finansowania. W kolejnym okresie działania Funduszu planowana jest kontynuacja wspierania zrównoważonego rozwoju Warmii i Mazur. Fundusz chciałby dalej budować wizję kompetentnego i odpowiedzialnego partnera w rozwoju Regionu, wspierającego swoich beneficjentów w realizacji wysokiej jakości przedsięwzięć służących poprawie stanu środowiska i zrównoważonemu gospodarowaniu jego zasobami.
 • Główne działania, na których Fundusz chce się skoncentrować to:
 • ochrona i zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi, w szczególności uzyskanie dobrego stanu wód w odniesieniu do jakości, ilości i ich wykorzystania we wszystkich dorzeczach UE,
 • racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi, w szczególności dalsza rozbudowa systemów zagospodarowania odpadów,
 • redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, m.in. poprzez zwiększenie efektywności energetycznej oraz rozwój energetyki odnawialnej,
 • podejmowanie działań służących minimalizacji skutków zmian klimatycznych,
 • ochrona różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów, w szczególności zmniejszenie antropopresji na obszarach cennych przyrodniczo,
 • edukacja ekologiczna i badania naukowe,
 • wspieranie innowacyjności w zakresie rozwiązań proekologicznych.

Kolejne działania, tak jak te w które zaangażowany był Fundusz w poprzednich latach, to przede wszystkim szereg inwestycji i wspieranie nowych projektów, a wszystko po to, aby środowisko naturalne województwa warmińsko-mazurskiego było najlepszą wizytówką Warmii i Mazur.
 
Źródło: mos.gov.pl
 • Lorem
 • Lorem2
 • Lorem3
 • Lorem4
 • Lorem5
 • Rohre Direct
 • Rury.com.pl
 • Eltrans