Aktualności

Fundusze unijne pracują dla polskiego środowiska
2013-06-24
Fundusze unijne pracują dla polskiego środowiska
MŚ podsumowało pierwsze półrocze 2013 roku w Programie Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ). 55 umów na kwotę 2,2 mld złotych, w tym 822 mln złotych dofinansowania unijnego - to skutek realizacji Programu.  Od początku jego uruchomienia 702 beneficjentów podpisało umowy o dofinansowanie z funduszy unijnych na łączną kwotę 18,6 mld złotych.
 
Aneta Wilmańska, podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska, odpowiedzialna za realizację priorytetów środowiskowych POIiŚ informuje, że każde półrocze to okazja do podsumowań. Jej zdaniem, fundusze unijne pracują dla polskiego środowiska a efekty widać w całej Polsce.
 
W I półroczu zakończyły się trzy nabory wniosków o dofinansowanie projektów z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, gospodarki odpadami oraz przywracania terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych, a maju 2013 r. na te same działania zostały ogłoszone trzy nowe nabory. Podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska zachęca do składania wniosków już od 24 czerwca.
 
Największe dofinansowanie przeznaczono do tej pory na inicjatywy z zakresu gospodarki wodno-ściekowej – prawie 11 mld zł. Zawierane umowy zakładają wybudowanie łącznie, we wszystkich regionach Polski ponad 12 tys. kilometrów kanalizacji sanitarnej.

Dofinansowano także 52 projekty z zakresu gospodarki odpadami i ochrony ziemi. W ten sposób zakontraktowano prawie 4 mld zł na budowę nowoczesnych i bezpiecznych dla środowiska zakładów przetwarzania odpadów. Zebrane odpady będą w nich poddawane segregacji, utylizacji i recyklingowi. Dzięki temu uda się zatrzymać proces przepełniania składowisk oraz tworzenia dzikich wysypisk.

Do najistotniejszych projektów realizowanych przy współudziale środków unijnych należy zaliczyć budowę i modernizację obiektów, które zapewniają nam bezpieczeństwo przeciwpowodziowe, a także projekty, których celem jest utrzymanie w dobrym stanie rzek nizinnych, rzek i potoków górskich, a także budowa i modernizacja systemów odprowadzania wód opadowych i roztopowych do akwenów morskich.

Wiele umów o dofinansowanie podpisano z przedsiębiorcami, którzy postanowili dostosować swoje firmy do wymogów ochrony środowiska. 225 projektów z tego zakresu otrzymały z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ponad 1 mld zł dofinansowania. Przedsiębiorcy zmniejszają w procesie produkcyjnym składowanie odpadów, stawiają na ich powtórne wykorzystanie, budują oczyszczalnie ścieków przemysłowych.

Dzięki Programowi Infrastruktura i Środowisko udało się także dofinansować 163 projekty z zakresu edukacji ekologicznej i ochrony przyrody.
 
Źródło: Ekoinfo.pl
  • Lorem
  • Lorem2
  • Lorem3
  • Lorem4
  • Lorem5
  • Rohre Direct
  • Rury.com.pl
  • Eltrans