Aktualności

Gmina która nie zdąży do 01.07
2013-06-12
Gmina która nie zdąży do 01.07
Przepisy ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391, z późn. zm.) w zakresie odnoszącym się do udzielania zamówień publicznych na odbieranie  (lub odbieranie i zagospodarowanie) odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości stanowią lex specjalis w stosunku do ogólnych przepisów regulujących tę materię, które zawiera ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień  publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.).
 

Zgodnie z art. 6d ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wójt, burmistrz lub prezydent miasta jest obowiązany zorganizować przetarg na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, o których mowa w art. 6c tej ustawy, albo przetarg na odbieranie i zagospodarowanie tych odpadów. Tylko w przypadku określonym w art. 6f ust. 2 powołanej ustawy, tj. rozwiązania umowy na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości - w celu zapewnienia odbierania odpadów komunalnych z terenu gminy, do czasu rozstrzygnięcia przetargu, gmina zapewnia te usługi w trybie zamówienia z wolnej ręki zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. W takim  przypadku wójt, burmistrz lub prezydent miasta jest obowiązany niezwłocznie zorganizować przetarg, o którym mowa w art. 6d ust. 1.


Stosownie do art. 6g ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach do przetargów, o których mowa w art. 6d ust. 1, w zakresie nieuregulowanym w tej ustawie stosuje się ustawę - Prawo zamówień publicznych. Kwestia udzielenia zamówienia z wolnej ręki została uregulowana w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - ustawodawca dopuścił stosowanie trybu zamówienia z wolnej ręki w trybie awaryjnym, jakim jest rozwiązanie umowy z dotychczasowym wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu, natomiast nie dotyczy to przypadku nierozstrzygnięcia przetargu. Nie można zatem uznać, że kwestia udzielania zamówień z wolnej ręki należy do zagadnień nieuregulowanych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, co upoważniałoby do zastosowania w tej sprawie Prawie zamówień publicznych.
 

Analogiczne stanowisko zajął Urząd Zamówień Publicznych, który wyraził  pogląd, iż co do zasady zagadnienie organizowania przetargów na odbieranie odpadów komunalnych reguluje ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Ustawa - Prawo zamówień publicznych ma natomiast zastosowanie, zgodnie z treścią art. 6g ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, do przetargów, o których mowa w art. 6d ust. 1 tej ustawy, w zakresie w niej nieuregulowanym. Szczególnym uregulowaniem, stanowiącym wyjątek  od powyższej zasady udzielania zamówień w trybach przetargowych, jest art. 6f ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, który stanowi, że w przypadku rozwiązania umowy na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości wójt, burmistrz lub prezydent miasta jest obowiązany niezwłocznie zorganizować przetarg, o którym mowa w art. 6d ust. 1 tej ustawy. W celu zapewnienia odbierania odpadów komunalnych z terenu gminy, do czasu rozstrzygnięcia przetargu, jak zostało przewidziane w tym przepisie, gmina zapewnia te usługi w trybie zamówienia z wolnej ręki zgodnie z ustawą - Prawo zamówień publicznych.


Zdaniem Urzędu Zamówień Publicznych, które Ministerstwo Środowiska podziela, udzielenie zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach stanowi swoistą regulację prawną tej ustawy i nie podlega ocenie w oparciu o przepisy ustawy - Prawo zamówień publicznych, która znajduje zastosowanie tylko w zakresie nieuregulowanym w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.


Z tych też względów nie ma możliwości udzielenia zamówienia w trybie z wolnej ręki na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w przypadku gdy do dnia 1 lipca br. nie dojdzie do rozstrzygnięcia przetargu na odbieranie odpadów komunalnych. W takim przypadku znajdzie zastosowanie art. 6s ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z którym w przypadku gdy gmina nie realizuje obowiązku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany do przekazania odpadów komunalnych, na koszt gminy, podmiotowi odbierającemu odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, wpisanemu do rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w art. 9b ust. 2. Jeżeli zatem gmina przewiduje, iż w terminie do 1 lipca br. nie zostanie zakończona procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy usługi odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, powinna z jak największym wyprzedzeniem poinformować właścicieli nieruchomości o obowiązku zapewnienia przez nich przekazywania odpadów na zasadach określonych w powyższym przepisie.


Źródło:   mos.gov.pl

 

  • Lorem
  • Lorem2
  • Lorem3
  • Lorem4
  • Lorem5
  • Rohre Direct
  • Rury.com.pl
  • Eltrans