Aktualności

2012-12-27
Kredyty na budowę niskoenergetycznych domów już wkrótce
W wyniku, ogłoszonego przez WFOŚiGW w Katowicach, przetargu wyłoniono bank, który w latach 2013 i 2014 udzielać będzie osobom fizycznym kredytów preferencyjnych ze środków Funduszu na budowę domów energooszczędnych. Został nim Bank Ochrony Środowiska.

21 grudnia w Katowicach Gabriela Lenartowicz – prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Agnieszka Lemanik i Rafał Cieślawski – dyrektorzy Oddziałów Banku Ochrony Środowiska w Częstochowie i w Katowicach podpisali umowę na mocy której ze środków Funduszu przeznaczonych zostanie 3 mln złotych na wsparcie budowy domów niskoenergetycznych.
Preferencyjne kredyty obejmą zakup i montaż urządzeń niekonwencjonalnych źródeł ciepła (pompy ciepła, kolektory słoneczne), układów wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła (tylko dla układów dla których odzysk ciepła wynosi min. 75%), systemu wymiennika gruntowego, instalacji ogrzewania, materiałów izolacyjnych ścian, stropów, dachów, posadzek, a także stolarki okiennej i drzwiowej.

Jako obiekt energooszczędny uznano obiekt, dla którego wskaźnik zapotrzebowania na energię końcową (z wyłączeniem energii na przygotowanie ciepłej wody) będzie niższy od 50 kWh na metr kwadratowy rocznie.
Okres spłaty kredytu wraz z karencją wynosi 13 lat, a oprocentowanie określono do 0, 95 stopy redyskota weksli, lecz nie mniej niż 3, 5 % w stosunku rocznym. Maksymalna kwota udzielonego wsparcia to 200 tys. zł.
WFOŚiGW w Katowicach był pierwszą w Polsce instytucją, która już dwa lata temu uruchomiła pilotażową bankową linię kredytową na te cele, finansowaną ze środków publicznych. W ramach pilotażowego programu podpisano umowy z piętnastoma podmiotami, wykorzystując pulę dostępnych środków niemal w 80 proc. W nowym programie wykorzystano dotychczasowe doświadczenia i zmieniono nieco zasady, by łatwiej było o ten kredyt.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Europy zobowiązała kraje członkowskie do budowy po 31 grudnia 2020 r. budynków o niemal zerowym zużyciu energii. Większość nowych budynków w Austrii, Szwajcarii czy Niemczech już teraz ma charakter pasywny lub zeroenergetyczny.

W Polsce uchwalona w 2011 r. ustawa o efektywności energetycznej przewiduje wzorcową rolę sektora publicznego w podnoszeniu efektywności energetycznej, co przyczyniło się do wzrostu zainteresowania budownictwem energooszczędnym, szczególnie wśród instytucji użyteczności publicznej. Przybywa także prywatnych osób zaangażowanych w budowanie domów oszczędzających energię, a tym samym chroniących środowisko. Dlatego wspieranie budowy niskoenergetycznych obiektów jest jednym z priorytetowych zadań katowickiego Funduszu, zwłaszcza, że wartość strat związanych z utratą ciepła przy ogrzewaniu mieszkań jest wciąż u nas zbyt duża i sięga ponad 10 mld zł rocznie.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad udzielania preferencyjnych kredytów na budowę domów niskoenergetycznych dostępne będą w oddziałach Banku Ochrony Środowiska w Katowicach i Częstochowie.

Źródło:   wfosigw.katowice.pl
  • Lorem
  • Lorem2
  • Lorem3
  • Lorem4
  • Lorem5
  • Rohre Direct
  • Rury.com.pl
  • Eltrans