Aktualności

Poprawki do ustawy o opakowaniach
2013-06-14
Poprawki do ustawy o opakowaniach
Senat wprowadził poprawki do ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, uchwalonej 10 maja 2013 r. na podstawie projektu rządowego.

 Ustawa ma na celu uszczelnienie systemu gospodarowania odpadami opakowaniowymi, tak aby do końca 2014 r. Polska mogła osiągnąć wymagane unijnymi przepisami poziomy odzysku i recyklingu tych odpadów (dyrektywa 94/62/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 20 grudnia 1994 r. w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych).

Ustawa określa nowe zadania marszałków województw, którzy będą prowadzić – udostępniane w urzędach marszałkowskich i w Internecie – rejestry przedsiębiorców: wprowadzających na rynek produkty w opakowaniach, prowadzących recykling lub inną formę odzysku opakowań, eksportujących odpady opakowaniowe i dokonujących wewnątrzwspólnotowej dostawy tych odpadów. Marszałkowie województw będą także przeprowadzać coroczne kontrole przedsiębiorców.

Zgodnie z nowymi przepisami w zakresie utworzenia i utrzymania systemu zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów opakowaniowych, porozumienie z marszałkiem województwa będzie zawierała organizacja samorządu gospodarczego. Ustawa określa też wymagania, jakim powinny odpowiadać opakowania wprowadzane do obrotu, zasady działania organizacji odzysku opakowań, zasady postępowania z opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz zasady ustalania i pobierania opłaty produktowej.

Izba poparła poprawki uściślające i precyzujące, zaproponowane przez Komisję Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisję Środowiska. Jedna z przyjętych senackich poprawek rozszerza listę podmiotów mogących zawierać porozumienie z marszałkiem województwa w zakresie utworzenie i utrzymania systemów zbierania, transportu i odzysku lub unieszkodliwiania odpadów opakowaniowych. Za przyjęciem ustawy w takim kształcie opowiedziało się 57 senatorów, 28 było przeciw, a 1 wstrzymał się od głosu.

Źródło : www.komunalny.pl
  • Lorem
  • Lorem2
  • Lorem3
  • Lorem4
  • Lorem5
  • Rohre Direct
  • Rury.com.pl
  • Eltrans