Aktualności

Życie z plusem. KE zatwierdziła środki dla 248 projektów programu LIFE+.
2013-07-04
Życie z plusem. KE zatwierdziła środki dla 248 projektów programu LIFE+.
Komisja Europejska zatwierdziła finansowanie dla 248 nowych projektów w ramach programu LIFE+, funduszu Unii Europejskiej na rzecz środowiska.

Projekty obejmują działania w zakresie ochrony przyrody, przeciwdziałania zmianie klimatu, polityki w dziedzinie środowiska oraz informacji i komunikacji w zakresie problematyki środowiska we wszystkich państwach członkowskich. Wiążą się one z inwestycjami o łącznej kwocie ok. 556,4 mln euro, z czego 281,4 mln euro zapewni UE. Z tej kwoty 30,8 miliona euro przypada na 12 projektów z Polski.
Według komisarza ds. środowiska Janeza Potočnika program LIFE+ zapewnia niezbędne wsparcie finansowe dla innowacyjnych projektów.

- Nowe projekty wniosą duży wkład w ochronę, zachowanie i wzmacnianie naturalnego kapitału Europy. Będą także wspierać realizację celu, jakim jest przekształcenie UE w zasobooszczędną, bardziej ekologiczną i konkurencyjną gospodarkę – powiedział.
Komisarz ds. działań w dziedzinie klimatu Connie Hedegaard cieszy się, że w tym roku potwierdzono, iż coraz większa część projektów LIFE będzie wnosić wkład w działania na rzecz klimatu.

- Nie zamierzamy jednak na tym poprzestać. W nowym programie LIFE na lata 2014–2020 ponad 850 mln euro będzie przeznaczone na działania w dziedzinie klimatu. Oznacza to około trzykrotny wzrost środków finansowych na działania w tej dziedzinie – podkreśliła.
W odpowiedzi na ostatnie zaproszenie do składania wniosków, którego termin upłynął we wrześniu 2012 r., Komisja otrzymała 1 159 zgłoszeń.

Projekty LIFE+ dotyczące ochrony przyrody i różnorodności biologicznej poprawiają stan ochrony zagrożonych gatunków i siedlisk. Spośród 258 otrzymanych wniosków Komisja wybrała do finansowania 92 projekty zgłoszone przez partnerstwa organizacji ochrony środowiska, organy rządowe i inne podmioty.

Są one realizowane przez beneficjentów w 24 państwach członkowskich i wiążą się z inwestycjami o łącznej kwocie 247,4 mln euro, z czego ok. 139,3 mln euro zapewni UE.
Większość (82) to projekty dotyczące ochrony przyrody, przyczyniające się do wdrożenia dyrektywy ptasiej lub siedliskowej i sieci Natura 2000. Pozostałe 10 to programy pilotażowe obejmujące szersze zagadnienia z zakresu różnorodności biologicznej (projekty w ramach komponentu LIFE+ dotyczącego różnorodności biologicznej).

Projekty w ramach komponentu LIFE+ „polityka i zarządzanie w zakresie środowiska” to projekty pilotażowe, które przyczyniają się do opracowania innowacyjnych założeń polityki, technologii, metod i instrumentów.

Spośród 743 otrzymanych wniosków Komisja wybrała do finansowania 146 projektów zgłoszonych przez różnego typu organizacje sektora publicznego i prywatnego.

Wyłonione projekty są realizowane przez beneficjentów w 18 państwach członkowskich i wiążą się z inwestycjami o łącznej kwocie 298,5 mln euro, z czego ok. 136,8 mln euro zapewni UE.
W ramach tego komponentu Komisja przeznaczy ponad 34,6 mln euro na 29 projektów dotyczących bezpośrednio walki ze zmianą klimatu, o łącznym budżecie wynoszącym 81,1 mln euro. Ponadto wiele innych projektów koncentrujących się na innych zagadnieniach będzie również miało pośredni wpływ na emisje gazów cieplarnianych.

Inne ważne obszary, na których koncentrują się projekty, to woda, odpady, zasoby naturalne, chemikalia, środowisko miejskie oraz gleba i jakość powietrza.
Projekty LIFE+ dotyczące informacji i komunikacji służą rozpowszechnianiu informacji i zwiększaniu świadomości w zakresie ochrony środowiska.


W dniu 27 czerwca 2013 r. w Brukseli osiągnięto nieformalne porozumienie w sprawie kolejnego okresu finansowania programu LIFE (2014-2020). Zmiany obejmują specjalną część poświęconą łagodzeniu zmian klimatu i dostosowaniu się do nich oraz nową kategorię finansowania dla „projektów zintegrowanych”.
LIFE+ to instrument finansowy Unii Europejskiej na rzecz środowiska o łącznym budżecie na lata 2007–2013 wynoszącym 2,14 mld euro. Raz do roku Komisja ogłasza zaproszenie do składania wniosków na projekty LIFE+.
 
Źródło: samorząd.pap.pl
  • Lorem
  • Lorem2
  • Lorem3
  • Lorem4
  • Lorem5
  • Rohre Direct
  • Rury.com.pl
  • Eltrans